Cơ cấu và pháp lý của công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICI VIỆT NAM

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

cocautochuc1